Co zna­jdziemy u MakkireQu?

MakkireQu — to recyk­lin­gowe obiekty użytkowe. pro­jek­towaniem i wyko­naniem tych obiek­tów zaj­muje sie . Charak­terysty­czne pro­dukty wyple­cione z gazet są połącze­niem trady­cyjnego rzemiosła ple­cionkarstwa, recyk­lingu maku­latury i potrzeb użytkowych.

Jak to jest zrobione?

Wyko­rzysty­wane przeze mnie papier maku­latur­owy pochodzi z ulotek, gazet codzi­en­nych, tanich mag­a­zynów kolorowych i pro­gramów telewiz­yjnych. Wyple­cione pro­dukty pokry­wam lakierem akry­lowym, cza­sem farbą. Przed­mioty pokryte są dwu– trzykrotną warstwą lakieru, co daje im odpowied­nie usz­ty­wnie­nie oraz odporność na deszcz i śnieg (w przy­padku tore­bek i biżu­terii). Moje kosze, pufy oraz kołyska są użytkowane od kilu lat przez przy­jaciół i klien­tów i jak dotąd nie otrzy­małam infor­ma­cji, o przy­padku uczu­le­nia na nie. Ponieważ lubię to co robię, każdy przed­miot, który wykonuję dopra­cowuję w szczegółach i wykonuję staran­nie. Przy więk­szych kon­strukc­jach, takich jak pufy, kufry itp. Ple­cionka opiera się na drew­ni­anych stelażach.

Czy strona jest sklepem?

Strona makkireQu.pl nie jest sklepem. Można tutaj zapoz­nać się z ofertą i złożyć indy­wid­u­alne zamówienie.

Jak zamaw­iać?

Jeśli jesteś zain­tere­sowany jakimś z prezen­towanych pro­duk­tów, mogę wykonać dla Ciebie kole­jny, podobny. można wów­czas zasug­erować swoje rozmi­ary, rodzaje wyko­rzys­tanych gazet i inne szczegóły. czas real­iza­cji jest usta­lany indywidualnie.

Jakie są możli­wości współpracy?

Bardzo chęt­nie współpracuję z architek­tami wnętrz innymi pro­jek­tan­tami, dla których wykonuję ele­menty do ich projektów:

  • http://www.proteindesign.pl/furniture/pleciuga.html
  • http://www.proteindesign.pl/furniture/pleciaki.html