Nazy­wam się . Moje “chomikowanie” prze­rodz­iło sie w recyk­lin­gowanie.  A przetwarzanie stało się moją pasją, pracą, życiem!

Mate­ri­ały do moich poszuki­wań inspirują mnie do kole­jnych pomysłów i zna­j­duję je dosłownie wszędzie. Gdy­bym tylko miała więcej czasu…

Mieszkam i pracuję w małej miejs­cowości w woj lubuskim. nieopo­dal lasu. W mojej okol­icy jest cicho, spoko­jnie, zielono i bardzo mal­own­iczo. Moje otocze­nie skła­nia mnie do reflek­sji: jak zachować piękną przy­rodę żyjąc nowocześnie? Czym jest ekolo­gia w codzi­en­nym życiu? Jakie mam możli­wości wprowadza­nia do życia przed­miotów i ozdób, których pro­dukcja nie wymaga wielkiego prze­mysłu, ale pochła­nia wyt­wory fab­ryk i kon­cernów? Jak z pozoru wyko­rzys­tane i porzu­cone przed­mioty przy­wró­cić do obiegu i sprawić aby stawały się wyjątkowymi obiektami?

Kilka lat temu jako mate­riał do dzi­ałań plas­ty­cznych zafas­cynowała mnie gruba i elasty­czna guma pochodząca z kur­tyn odd­ziela­ją­cych strefy mag­a­zynowe. Miedzy innymi z ich uży­ciem wykonuję kolaże. KOLAŻE

Ze skrawków mate­ri­ałów szyję patch­workowe tore­bki, kos­me­ty­czki, torby i pokrowce na dro­bi­azgi. makkireQu szyje

Ale tym, co fas­cynuje mnie szczegól­nie jest papier maku­latur­owy. A najbardziej pochodzący z najkrócej ‘żyją­cych’ ulotek i mag­a­zynów telewiz­yjnych oraz codzi­en­nej prasy. Okazuje się być doskon­ałym mate­ri­ałem do wypla­ta­nia przed­miotów codzi­en­nego użytku takich jak kosze, tore­bki i biżuteria.

Bardzo lubię dzielić się moimi pomysłami zacz­erp­nię­tymi z rękodzieła ludowego. Chęt­nie prowadzę warsz­taty w różnych częś­ci­ach Pol­ski i zdradzam tajniki recyk­lin­gow­nia makulatury.

Równie chęt­nie współpracuje z innymi Pro­jek­tan­tami, architek­tami i deko­ra­torami wnętrz. np.wnętrze restau­racji Zapiecek w CH Arkadia

przykła­dem takiej współpracy są pro­jekty Katarzyny Herman-Janiec –Pro­tein Design PLECIUGA oraz PLECIAKI

 

Dane statysty­czne:

 • Absol­wen­tka Insty­tutu Sztuk Pięknych w Zielonej Górze rocznik 2009
 • Dyplom ‘Odbi­cia i dialogi’ w pra­cowni prof. Stanisława Kortyki. (link do prac z dyplomu)
 • Równole­gle w pra­cowni dr hab.prof.UZ. Leszka Knaflewskiego tworzyłam kolaże. (link do prac)
 • W 2009 wyróżniona w pro­jek­cie stype­n­di­al­nym Telewizji Pol­skiej dla młodzieży „Dolina Kreaty­wna, czyli czego szuka młoda sztuka”.

Wys­tawy, w których jak dotąd wzięłam udział:

 • Part­cy­pacja 2008 Zielona Góra i Poz­nań (kolaże)
 • Mozaika– Teatr Lubuski Zielona Góra 2009 (malarstwo)
 • HandMadePoland-Barcelona 2010 (eko design)
 • Re-Act Man­u­fak­tura Łódź 2010 (eko design)
 • Design w Sutere­nie– Warszawa 2010 (eko design)
 • Tri­en­nale Małych form Malars­kich Toruń 2010 (malarstwo)
 • Malamyga Sztukarnia-Warszawa 2011 (kolaże i malarstwo)
 • Artyści Dla Ziemi — Land Art Festiwal-Toruń 2011 (insta­lacja z makulatury)
 • Re.Produkt3-IWP Warszawa 2011 (eko design)
 • Czas Aniołów-galeria Ring, Leg­nica 2011 (kolaż)
 • Megafolk,etno/eko/empatyczni, Politech­nika Warsza­wska, Warszawa 2011 (eko design)
 • Etnoin­spiracje, Gdańsk 2011 (insta­lacja z makulatury)
 • Designed in Poland, Budapeszt 30.09.2011–09.10.2011(eko-design)
 • Designed in Poland, Barcelona 01.12.2011–29.01.2012(eko-design)
 • Nowa trady­cja? Rzemiosło i dizajn, luty/marzec 2012 Zamek Cieszyn (eko-design)